jOm JuAl ToP-uP...ada MINAT?? CONTACT ME,OKEY! I LOVE KARATE-DO SO MUCH

ALL KATAS IN SHITO-RYU


ANKO ITOSU (1830-1915)

 • Heian Shodan

 • Heian Nidan

 • Heina Sandan

 • Heian Yondan

 • Heian Godan

 • Naifanchin Shodan

 • Naifanchin Nidan

 • Naifanchin Sandan

 • Bassai-Dai

 • Bassai-Sho

 • Koshokun-Dai

 • Shiho-Koshokun

 • Koshokun-Sho

 • Rohai Shodan

 • Rohai Nidan

 • Rohai Sandan

 • Jion

 • Jiin

 • Jitte

 • Wanshu

 • Chinto

 • Gojushiho

 • Chinte

  SOKON MATSUMURA (1796-1889)


 • Matsumura Rohai

 • Matsumura Seisan

 • Matsumura Bassai

 • KANRYO HIGAONNA (1845-1916)


 • Sanchin

 • Seisan

 • Shisochin

 • Sanseiru

 • Tensho

 • Saifa

 • Seienchin

 • Seipai

 • Kururunfa

 • WU XIANGUI (GOKENKI, 1886-1940)

 • Happoren

 • Hakucho

 • Nipaipo

 • Hakkaku (Hakutsuru)

 • KENWA MABUNI (1889-1952)

 • Juni no Kata

 • Hiji-ate

 • Shinsei

 • Shimpa

 • Juroku

 • Myojo

 • Aoyagui

 • Annanko

 • Matsukaze

 • Seisho Aragaki

 • Niseishi

 • Sochin

 • Unshu

 • Tomari no bassai

 • Chatan Yara

 • Kushanku